You are here:

Sosyal Uygunluk Politikası

Aşağıda sosyal uygunluk politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sosyal uygunluk politikamız, temel ilke ve değerlerimize dayanan standartları içerir. Hedefimiz; HSR Baskı Teknolojileri bünyesinde sosyal uygunluk politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır.

            HSR Baskı Teknolojileri, sosyal uygunluk gereklilikleri ile, çalışanlarının kanunlar çerçevesinde tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst iletişim, saygı ve değer gördüğü bir işyeri oluşturmayı taahhüt eder.

            Bu kapsamda;

İşletmemizde, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapılmaz. İşletmemizdeki çalışma esasları gönüllülük esasına dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

İşletmemizde hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer, kursiyer gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaş dikkate alınır.

Yönetim olarak kuruluşumuzu ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeye kararlıyız. İşletmemiz için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır.
İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez
İşletmemiz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre ve kanunların belirlediği ücretlerin altında kalmayacak rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunarak bu çabalar desteklenir.
Çalışan temsilcisi ile özgür ve demokratik bir şekilde temsil hakkına saygı göstermeyi,
Asgari ücret altında ücret ödememeyi, fazla mesai ücretlerini yasanın öngördüğü şekilde hesaplayıp ödemeyi, çalışanlara kanunların belirlediği minimum ücretin altında ödeme yapmamayı ve bu konuda koşulları sürekli iyileştirmeyi,
İşletmemiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. İşletmemizde, şiddetin, tacizin, tehdidin, istismarın ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterilir. İşletmemizde yasal mevzuatın düzenlediği tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanır.
İşletmemiz, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkan sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.
İşletmemizde, yasalarımıza uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için iş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. İşletmemiz tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur. İşletmemiz, kaçak işçi çalıştırmaz.
Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar. Haftada beş gün çalışan personele iki gün hafta tatili verilir.
İşletmemiz yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

İşletmemiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi “hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi “imzalatılır. KVKK kapsamında hazırlanmış olan ‘Çalışan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza’ ve bilgi güvenliği için ‘Çalışan Taahhütnamesi’ personele okutularak imzalatılır, oryantasyon eğitimi ile işletmemiz ve işin gerektirdiği tüm kural ve kaideler ilgili personele aktarılır.

İşletmemiz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz. Tüm çalışanlarımız çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütür.
Çalışanlar ve işveren arasında sosyal hakların ve çalışma düzeni konusunda toplantı yapılması planlanmaktadır. Genç işçi çalışma saatleri haftada 40 saat, 18 yaş üstü çalışma saati haftada 45 saattir
Çalışanlarımıza toplu sözleşme hakkı ve sendikaya üye olma hakları verilmiştir. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde çalışanlarımızın bu hakları kullanabileceği belirtilmiştir.
Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya minimize edecek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygularız. Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir. İşletmemizin sosyal sorumluluk uygulamalarında göstereceği başarıyı, şirket performansımızın değerlenmesinde önemli bir kıstas olarak dikkate alırız. Bu politika belgesi, HSR Baskı Teknolojileri San ve Tic. LTD.ŞTİ. nin daha iyi bir dünya ve gelecek için, üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, tüm müşterilerimizle ve tüm iş ortaklarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ürünlerimiz, çözümlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için şimdi bizimle iletişime geçin!